Reklamacje i zwroty

 

Prawo odstąpienia od umowy

Towar może zostać zwrócony przez konsumenta (osobę fizyczną) w terminie 14 dni od daty sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg tego terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

———————–

Aby zwrócić towar, należy przesłać do nas oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od daty sprzedaży.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną:

MMT Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 1
35-210 Rzeszów
biuro@cpgratex.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu (FORMULARZ ZWROTU TOWARU) oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, niezwłocznie prześlemy na wskazany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

————————-

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, nastąpi zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać towar na nasz adres podany wyżej niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od Umowy.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

Reklamacja i gwarancja

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:

MMT Sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 1
35-210 Rzeszów
biuro@cpgratex.pl

Ustosunkujemy się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a my nie ustosunkujemy się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany wyżej.